🔥🔱صندوق لرستان‌🔱🔥
‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌
📣صندوق ”لرستان” هم اکنون موجود در فروشگاه بازی.
‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌
💣محتویات این صندوق؛
‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌
🔹جعبه چاقو دائمی
🔹جعبه ستاره
‌‌🔹۱۰۰۰ واحد آهن
🔹افزایش دهنده شانس ٪۱۵
🔹دسته‌کارت تضمینی افسانه‌ای Kar98
🔹دسته‌کارت تک تیرانداز پلاتینی

🏆آماده پول خرج کردن شو🏆

📣𝑵𝑬𝑾𝑺 :
@ZulaCenter
@ZulaEnergy
@ZulaNighTchannel
@CafeZulaChannel

💢CenterZula.ir