🎁هدیه امروز زولا🎁
‌‌
✅هدیه کاربران تایید شده؛
🔸جعبه روزانه
🔸۳ روز کاراکتر ندا

❗️هدیه کاربران تایید نشده؛
🔸۱ روز XCRL
🔸۱ روز کاراکتر ال پاترون

🎉با وارد شدن به اکانت خود این هدیه را دریافت کنید.
‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌
🏆آماده نبرد شو🏆

◣_____________𖣐____________◢

𝑵𝑬𝑾𝑺1: @ZulaCenter
𝑵𝑬𝑾𝑺2: @ZulaEnergy
𝑵𝑬𝑾𝑺:3 @ZulaNighTchannel
𝑵𝑬𝑾𝑺4: @CafeZulaChannel

💢CenterZula.ir
◣_____________𖣐____________◢